Der dannes fortsat sandøer langs bugten, der hurtigt gror til. Derved opstår store strandlaguner mellem øerne og fastlandet.

Staunings Ø er et sådant naturområde med et rigt fugleliv.

Foto: Ib Søgaard

Staunings Ø er det mest besøgte fredningområde i Solrød Kommune, og er bestemt et besøg værd. Der er et rigt fugleliv, og trækfugle ynder at lægge vejen forbi. Området er tilgængeligt for publikum, men der er visse begrænsninger, og alle skal respektere fuglelivet og specielt i ynglesæsonen, hvor fuglene skal have ro. På www.kystarkiv.dk kan du læse meget mere på Staunings Ø.

Staunings Ø er en halvø, der er 2 km lang. Bagved ligger lagunesøer med store sivskove og et rigt fugleliv året rundt - især svaner, gåse- og andefugle.

Staunings Ø, som er et fredet område, er dannet ved sandaflejring. Området fremstår som klitlandskab med marehalm. Der går gangbroer over lagunesøerne til Staunings Ø. Man kan færdes i hele området til fods men skal respektere simple adgangsregler.

Staunings Ø fik sit navn, da statsminister Thorvald Stauning i 1941 indviede broen fra Jersie Strandpark ud til halvøen. Det hedder sig, at Politikens chefredaktør Cavling ringede til den lokale sognerådsformand i anledning af broens indvielse. ”Hvad hedder øen”, ville Cavling vide. ”Det ved jeg ikke”, svarede sognerådsformanden. ”Så kalder vi den Staunings Ø”, bestemte Cavling.

Staunings Ø er en del af Natura 2000 området, hvor kommunen, Naturstyrelsen og private lodsejere er forpligtet til at sikre en gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget. Da store dele ved lagunen er ved at gro til i rørskov, vil Solrød kommunes indsats bl.a. bestå i at genskabe lysåbne forhold ved afgræsning på nogle af strandengene og desuden sikre en naturbevarende drift på de udpegede hede- og overdrevsarealer.

Området er Natura 2000 område efter EU’s Natura 2000-direktiver (fuglebeskyttelsesdirektivet- og habitatdirektivet). Det  forpligter kommunen til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper og arter, som på europæisk plan er sjældne, truede eller karakteristiske.

Natura 2000 planen for 2016 kan ses her: http://svana.dk/media/189378/147_n2000plan_2016-21.pdf

Den tilhørende plejeplan kan ses her: https://naturstyrelsen.dk/media/209278/147-oelsemagle-strand-og-staunings-oe.pdf

Solrød kommunes handleplan er endnu ikke færdig men den forrige plan for 2012-2015 kan ses her: http://www.solrod.dk/media/960153/naturhandleplan-oelsemagle-strand-og-staunings-oe-med-underskrifter.pdf

Adgang til Staunings ø går gennem Jersie Strandpark, en lille plantage. Vejen er en handicapvenlig sti til kysten.

Den lavvandede lagune er levested for mange plante- og dyrearter, der er knyttet til hav- og ferskvandsområder. Området er en kendt og værdifuld fuglelokalitet, både hvad angår ynglefugle og fugle på træk.

Hvis du har øjnene med dig kan du observere mange forskellige fugle i området.

Eksempelvis er det konstateret, at dværgternen, som er på rødlisten over truede fugle, yngler på Staunings Ø. Den kræver vegetationsløse sandstrande med relativt lidt færdsel. Det er bl.a. derfor vigtigt at adgangsforbudet til Staunings Ø i fuglenes yngleperiode fra 1. april til 15. juli respekteres. Resten af året er der fri adgang.

Hunde skal altid føres i snor.

Hold din hund i snor i området

Foto: Jens Garde
    DN afholder en årlig fugletur til Staunings ø
    Rynket Rose eller Rosa Rugosa er er smuk og velduftende rose som mange synes godt om. Men det er en invasiv art, som breder sig hurtigt.

    Foto: Ib Søgaard