Dagsordenen var

 1. Valg af dirigent. 

  Ingen ønskede at være dirigent, hvorfor Kjeld Ejdorf foreslog at formanden ledede mødet, hvilket blev bifaldet.

 2.  Bestyrelsens årsberetning med efterfølgende debat

  Især detaljerne i det kommende arbejde med kystsikringen blev debateret, herunder projekt Strandens Hus ved Østre Strandvej. Bestyrelsen ønskede ikke at have en holdning til fordelingen af udgifterne til kystsikring, da dette falder uden for DN Solrøds kompetence og interessesfære.

  På førstkommende bestyrelsesmøde tager bestyrelsen stilling til indgreb i åløbene, klitovergange og digeplacering langs med eller på Strandstien.

  Karen Christensen udtrykte bekymring om evt. overtrædelse af fredningsbestemmelserne i Karlstrup Mose efter salg af Åvej 26.

 3.  Valg til bestyrelsen

 4.  Forslag fra medlemmerne. Ingen forslag blev bragt op

 5.  Eventuelt. Ingen ønskede ordet

 6. Foredrag af Frederik Møller

DN Solrød deltog i 2018 i adskillige møder, projekter og arrangerede flere ture og arrangementer

DN Solrød afholdte 5 bestyrelsesmøder i 2018: 20. feb. 2018, 18. april 2018, 13. juni 2018, 13. aug. 2018, 2. okt. 2018 og 30 okt 2018

Grønt Råd møder i Solrød med deltagelse af DN Solrød:9. nov. 2017, 8. marts 2018, 17. maj 2018 og 13. sep 2018

Referater fra Grønt Råd møder offentliggøres på kommunens hjemmeside, se

http://www.solrod.dk/politik/%C3%B8vrige-raad-og-udvalg/referater-fra-groent-raad.

Bestyrelsen blev 22.marts inviteret til debatmøde: ”Når naturen falder” i Køge vedr. kommunens muligheder for bedre at skabe mere natur i samarbejde med lodsejerne. Det blev en meget interessant øjenåbner for alle.

Grønt Råd besøgte 4. okt. 2018 Jersie i det årlige ”landsbybesøg”, hvor rådet fik godt indblik i byens problemer og fik skabt god kontakt til landsbyens beboere.

I Kystsikringsgruppen afholdtes møde 27 sep 2018 hvor DN Solrød var repræsenteret

Efter en pause, hvor udviklingsgruppens forslag har været behandlet i byrådet og været til høring i Kystdirektoratet, blev arbejdet med detaljering og økonomi genoptaget

 

I det regionale samråd for region Sjælland afholdtes møde 19. marts med byvandring i Roskilde, hvor Dorte Linder deltog.

15 sep 2018 afholdtes møde i Sorø, hvor Martin Wagner, Egon Petersen og Jens Garde deltog. Ud over sejltur på Sorø sø, foredrag om bestøvende insekters tilbagegang (vilde bier og sommerfugle) og drøftelse af problematik vedr. såning af blomstrende planter i naturen. Afrapportering fra arbejdsgrupper under ‘Grønt Danmarkskort’

9 ture og arrangementer blev gennemført i 2018

DN Solrød fik også opsat et par spor i Solrøds natur. I maj 2018 lykkedes det at få opsat 2 stammer på østsiden af motorvejsstøjvolden ved Trylleskov Strand bebyggelsen. Her kan rovfuglene sidde og overvåge terrænet med den nye sø og kvægfold.

I august 2018 fik DN Solrød med velvillig hjælp fra Træ & Busk opsat en tårnfalkekasse ved Karlstrup Kalkgrav. Nu håber vi, at den vil blive fødested for mange nye tårnfalke.

I starten af oktober fik DN Solrød hjælp fra Træ & Busk til at sætte en uglekasse op i Trylleskoven. Uglekassen er en gave fra Poul Henriksen, Karlslunde

I starten af august 2018 opsatte DN Solrød en gave fra Poul Henriksen i form af en redekasse til tårnfalke
I starten af oktober fik vi hjælp fra Træ & Busk til at sætte en uglekasse op i Trylleskoven.
Uglekassen var en gave fra Poul Henriksen, Karlslunde.

Ved valg til bestyrelsen i DN Solrød var 2 på valg. Egon Petersen og Martin Wagner blev genvalgt. Ingen andre ønskede valg.

DN Solrøds bestyrelse fortsætter således. Den blev konstitueret efter årsmødet 23. oktober 2018 med følgende bestyrelsesmedlemmer:

 • Formand: Jens Garde
 • Næstformand: Martin Wagner
 • Kjeld Ejdorf
 • Dorte Mølgaard Linder
 • Bent Bjørnsgaard
 • Egon Petersen
 • Suppleant: Andreas Møller Petersen