Hvorfor er tab af biodiversitet et problem?

I Danmark er naturen søgt beskyttet genne lovgivning gennem EU direktiver og dansk lovgivning. Implementeringen af disse regler ligger hos kommunen og Naturstyrelsen.

Tab af biodiversitet sker langsomt uden at mange af os opdager det. Over tid kan du ikke undgå at opdage tabet i form af fx færre fugle, fisk og insekter. Du ser det i haven, naturen eller i bilen når der er færre insekter på bilens forrude.

Natur og dyreliv er en kompleks størrelse, som vi ikke til fulde forstår. Insekter er fødegrundlag for større dyr, så på den måde bliver alle dyr og planter uundværlige..

Vi bliver et fattigere samfund når naturen svinder og fugle og fisk bliver færre, så det er en udvikling vi skal bekæmpe

Hvad kan gøres i Solrød?

 International Union for Conservation of Nature (IUCN) har udviklet en global standard for beskyttede naturområder, der bl.a. anvendes af FN og EU til at vurdere de enkelte landes opfyldelse af
naturbeskyttelsesmål.

I Danmark haves flg beskyttelsestype:

I Solrød har vi flere af ovennævnte beskyttelsestyper, og Solrød kommune har gennemført vigtige naturprojekter, og de sidste 10 år nyder vi godt af  bl.a. vand- og naturprojektet i Karlstrup mose, som blev gennemført i samarbejde med Greve kommune. Det gav os Karlstrup Møllebæk og forsinkelsesbassin som gjorde oversvømmelse i de nærliggende huses haver sjældnere

Under titlen 'Sammen om et vildere Solrød' tog kommunen i 20212/2022 initiativ til øget biodiversitet på de kommunale arealer herunder skoler og institutioner med henblik på større variation af planter og dyr, forbedret CO2 balance, og rekreativ værdier. Kommunen ønskede at undersøge muligheder for en helhedsorienteret indsats med fokus på forbedret natur, rekreative muligheder, bedre landbrugsdrift, øget klimasikring, øget artsdiversitet og klimaforbedrende tiltag i området mellem Havdrup og Solrød Landsby i oplandet til Solrød Bæk. Projektet ville også fremtidssikre adgangen til bedre drikkevandsboringer også kaldet BNBO - Boringsnære Beskyttelsesområder . Naturen i dette område har det ikke optimalt. Den intensive landbrugsdrift, de voksende byer, drænede vådområder og de udgrøftede vandløb er alt sammen tegn på, at der er afsat for lidt plads til naturen. Projektet tabte lidt pusten sidst i 2021, da kommunen fik afslag om økonomisk støtte fra Landbrugsstyrelsens pulje til støtte af Multifunktionel Jordfordeling.

I 2022 tog kystsikringen fart og startskuddet til en vandmiljøkampagne blev taget. Nyd dette eventyr om fisken, bækken og vandregnvandskloakken.

Hvad kan du gøre?

Vi kan alle medvirke til at give naturen bedre vilkår ved at stoppe brug af gifte i have og fliser, samt stoppe med at hælde oplysningsmidler og sæbevand i regnvandskloaken.
I Solrød har vi et 2-strenget kloaksystem till hhv. spildevand og regnvand, og dette skal udnyttes.

Spildevand kommer fra toiletter og køkkener og sendes gennem kloakken til kommunens renseanlæg.

Regnvand kommer fra husets tage og veje. Det vand, som kommer i regnvandskloakker bliver ikke renset man sendes direkte i åer og Køge Bugt.

Regnvandsristene må derfor ikke bruges til udledning af miljøskadelige stoffer. Miljøskadelige stoffer kommer fra industrien og almindelige husholdninger fra fx bilvask og rensning af pensler. Solrød kommune har som led i en vandmiljøkampagne udarbejdet en række gode råd til, hvordan du skåner vandmiljøet mest muligt, se https://www.solrod.dk/borger/affald-miljoe-og-klima.