Biodiversitetsrådet publiceret sidst i 2022 deres første 168 siders store rapport "Fra tab til fremgang - beskyttet natur i Danmark i et internationalt perspektiv" som blandt andet indeholder en analyse af, hvor meget af Danmarks land- og havareal der kan betragtes som beskyttet og strengt beskyttet, jf. de internationale arealmål om 30 % beskyttet og 10 % strengt beskyttet natur.

 Biodiversitetsrådet er et uafhængigt ekspertorgan, der har som opgave at rådgive regeringen og folketinget om indsatser, der kan vende tabet af biodiversitet til fremgang.

DN mener at rapporten er et vink med en vognstang til politikerne på Christiansborg om, at naturbeskyttelsen i Danmark skal op i et helt andet gear, hvis vi skal gøre os nogle reelle forventninger om at vende tabet af biodiversitet.

Rapporten er et klart signal om, at naturbeskyttelsen i Danmark er alt for ringe. Rapporten vil være Danmarks oplæg til den kommende uges globale topmøde i Canada 7. til 15. december 2022. Danmark plejer at bryste os over at være en global klima- og miljøforkæmper, men når det gælder den lokale biodiversitet har vi ikke noget at være stolte af. Der kan læses ar tabet af biodiversitet er ikke stoppet, og biodiversiteten er forsat under stort pres i Danmark.

 

Danmark har 43.000 kvadratkilometer, som i rapporten konkluderer at højst 2,3 % af Danmarks landareal med sikkerhed kan siges at bidrage til de internationale arealmålsætninger for beskyttede områder. Med hensyn til Danmarks havområde på 104.632 km2 kan højest 12% bryste sig af at være beskyttede områder.

Ved COP15 i Montreal blev man ellers enige om at 30% af klodens land- og havområder skal være officielt beskyttelsesstemplet. Der skal afsættes markant mere plads til naturen i Danmark, hvis tabet af Danmarks biodiversitet skal vendes til fremgang.

Solrød kommune har 40,5 kvadratkilometer svarende til ca. 0,1 % af Danmarks areal. Det skal ikke udgøre en undskyldning for at Solrød også skal bedrage til mere beskyttet natur i kommunen.

Rapporten viser bl.a ca. at 44 procent af vores beskyttede Natura 2000-områder på land i virkeligheden er landbrug, skovbrug eller bebyggelse mv. uden et nævneværdigt naturindhold. Det er ikke godt nok.

For at naturområder kan realisere deres fulde biodiversitetspotentiale er der behov for tid til udvikling af levesteder samt tid til spredning. Lokalt kan vi ikke gøre mere end at etablere betingelserne for at naturen kan realisere dets biodiversitetspotentiale, og måske kan vi hjælpe det lidt på vej.

Rapporten er skræmmende læsning. Af landets arter er 10.662 arter, som er blevet rødlistevurderet i perioden 2014-2019, er 17,3 % blevet tildelt en af de tre kategorier ’kritisk truet (CR)’, truet (EN)’ eller ’sårbar (VU)’ og betragtes samlet set som udryddelsestruede, mens 3,6 % vurderes at være regionalt uddøde.

Øget viden og bevidsthed om biodiversitet skal forankres i os alle, og der skal gives muligheder for at engagere sig og bidrage til forbedringer af biodiversiteten. Uddannelse, naturbesøg og friluftsaktiviteter er vigtige elementer i denne naturdannelse. Dette vil DN Solrød støtte op omkring.

Men hvad er biodiversitet egentlig. Det kan defineres som ”mangfoldigheden af levende organismer fra terrestriske og akvatiske økosystemer samt de økologiske strukturer, som de indgår i; omfattet er også mangfoldigheden inden for de enkelte arter og mellem arterne samt økosystemernes mangfoldighed”. Vi skal genoprette biodiversiteten med henblik på at genetablere de naturlige processer og dermed fremme selvregulerende økosystemer.

Litteraturhenvisninger

I 2022 udgav Biodiversitetsrådet denne rapport "Fra tab til fremgang - beskyttet natur i Danmark i et internationalt perspektiv" som blandt andet indeholder en analyse af, hvor meget af Danmarks land- og havareal der kan betragtes som beskyttet og strengt beskyttet, se https://www.biodiversitetsraadet.dk/pdf/2022/12/Biodiversitetsraadet-2022-Fra-tab-til-fremgang-Final-hjemmeside.pdf

I 2020 udgav IPBES denne rapport om genopretning af Biodiversitet og Økosystemer, se https://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2022/03/Genopretning_ekspertudtalelse_land.pdf

I 2021 udgav IPBES denne rapport om genopretning af Marin Biodiversitet og Økosystemer, se https://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2022/03/HavEkspertU-2.pdf

I 2020 udgav IPBES denne rapport om genopretning af Biodiversitet og Økosystemer, se https://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2022/03/Genopretning_ekspertudtalelse_land.pdf