DN Solrød vil udbrede kendskabet til naturen i Solrød og omegn. Dette vil skabe forståelse for værdien i den natur og det miljø, vi alle bruger og mere eller mindre bevidst i høj grad er afhængig af.

DN Solrød opfordrer alle borgere til at fortælle om, hvorledes hver i sær bruger den nære natur i Solrød. Har du et ”hot-spot”, en lokalitet du søger til, når du skal gå tur eller nyder at opholde dig i for at slappe af fra hverdagen? Eller er der et område, du er bekymret for, fordi det er ved at forsvinde på grund af tilgroning og dårlig pleje? Emne og indhold bestemmer du selv.


DN Solrød vil gerne give din stemme magt i en række artikler. Du kan frit vælge, hvad du vil fortælle om dine oplevelser i Solrøds meget forskellige natur. Der er små områder og der er større. Der er vild natur og der er mere plejet natur. Der er positive og der er negative oplevelser.


Skriv og fortæl om dine oplevelser med naturen her i kommunen - og vedhæft billeder, hvis vi ikke skal gøre det. Send det så i en mail til solroed@dn.dk og vi sørger for, at den kommer i Sydkysten og Solrød Avis i en klumme vi kalder ”Min natur – din natur. Brug den – den ligger der hele året”.

Indkomne artikler sendes til Dagbladet sn.dk for publivering, og hvis du samtykker lægger vi det op på denne hjemmeside og vores Facebook side: DN Solrød.


Alle modtagene artikler kan læses her:

  • Jens Gardes tur til Solrøds Gravhøje
  • Bent Bjørnsgaards vandretur i Karlstrup og Engstrup moserne
  • Kjeld Ejdorf tur langs Markstien fra Karlstrupvej
  • Er din artikel den næste?

Jens Gardes travetur til Bronzealder Gravhøjene

En lille vinter-travetur i det måske ukendte Solrød.

I Solrød har vi en del historiske minder fra vores forfædre, der i bronzealderen begravede deres afdøde i gravhøje. Gravhøjene lå ofte langs datidens færdselsårer, som det også kan ses nord for Solrød landsby.

For enden af den lille vej Bybjerg ved siden af Køge Bugt Privatskole i Solrød landsby går en 7-800 m lang markvej mod nordøst ud til nogle af de 8 gravhøje, der findes i Solrød. Inden du kommer frem til Nidogården, ser du på højre side af Bybjerg en info-tavle om gravhøjene. Gravhøjene er undersøgt og der er fundet mange interessante fund bl.a. armringe.

Det er en dejlig tur ud til gravhøjene, der ligger frit på markerne i det åbne landskab. Her kan man følge naturens gang, mærke vinden og om foråret høre lærken, selvom motorvejen prøver at overdøve den, hvis vinden er i øst. Det er dog ikke tilladt at gå ind til gravhøjene, der ligger på dyrket mark.

Fortsætter man helt frem ad markvejen ligger der en lille lund omkring en gammel kalkgrav. En af de mange der var i Solrød. Fra kalkgravene løb et tipvognsspor ned til kysten, hvor kalken fyldtes i fladbundede pramme for at blive sejlet væk. Ofte gik prammene på grund, når de blev fyldt med den tunge kalk, så projektet blev opgivet. Vejnavnet ”Ved Volden” fortæller om hvor tipvognssporet bl.a. gik.

Inde ved Anneks-kirkegården på Møllebjerg ligger endnu en gravhøj, hvorfra der også er frit udsyn over markerne. Her er der fredeligere, og man kan fornemme, hvorledes gravhøjene mod nord ligger markant i landskabet.

God tur.

Bent Bjørnsgaards skønne vandretur i Karlstrup og Engstrup moser

Af Bent Bjørnsgaard, DN Solrød

Vil man kombinere motion, fred og ro med den smukke natur, kan en kort eller længere vandretur i moserne bag trylleskoven stærkt anbefales. Man kan starte vandreturen fra p-pladsen ved Trylleskoven. Her følger man stien langs åen gennem skoven og under viadukten. Nu kommer man ud til de åbne marker og går til højre videre langs skoven og over Mosebækken. Her kan man tydelig se åens brinker og det hvide sand med små muslinger. Det fortæller, at her var der en havbugt, hvor der var fiskeri i middelalderen. Der er meget at se på. Om sommeren græsser kødkvæget som er med til at bevare området. Ofte ses hjorte i området. Der er spætter og flere arter af flagermus. De er svære at få øje på, men man kan flere steder undervejs se kasser til flagermus, der er sat op i træerne. Om efteråret ses store flokke af gæs, og hvis der står vand på noget af området kan man bl.a. se hejrer, traner og måske en rovfugl. Alt dette kan også ses fra fugletårnet ved vejen, hvor der er opsat tavler, der beskriver de fugle, man kan se i området. For enden af vejen kan man gå til venstre på en rundtur i mosen. Her kan man i foråret høre nattergalens sang fra pilekrattet. Går man videre, når man igen Mosebækken, der løber under vejen mod Køge bugt. Her blev den nye å og klimasikringsprojektet indviet af borgmestrene fra Solrød og Greve. Ved samme lejlighed blev der genudsat en ål og en lille ørred, der netop var fanget et lille stykke op ad åen tæt ved broen.  Dette projekt skal sikre boliger omkring mosen mod oversvømmelse på grund af skybrud og via sluser mod havvand udefra. Naturen vinder også, da den øgede fugtighed vil være med til at bevare den forskelligartede bevoksning. Til glæde for de vandrende er stierne i området blevet forhøjet så man også kan færdes der i våde perioder.

Bent Bjørnsgaard

God fornøjelse!

Møllebækken, som går gennem moseområdet blev indviet i 2016 af borgmestrene fra Solrød og Greve

Kjeld Ejdorf tur langs Markstien fra Karlstrupvej

En niche i nabolaget - gå med eller løb en tur

 af Kjeld Ejdorf, DN Solrød

Jeg går tit en lille tur på Markstien fra Karlstrupvej og fremad forbi de nye huse, indtil Netto. Med lidt fantasi kan det alligevel blive en lille naturvandring og med udsyn. Fra Karlstrupvej og nordpå går det forbi de mastodonte støjvolde. Disse skaldede bjerge må være de højeste i Solrød. Så fortsætter man gennem et metalrør, hvor der nu er bygget endnu en støjvold ud mod Cementvejen. Endnu så nye, at ingen urt har fundet fodfæste på den bare jord. Et øjeblik efter slår Markstien endnu et 90 grader knæk og igen en tunnel, og nu går det fremad som gennem en kæmpe stejl slugt. Med så skarpe hjørner skal der nok en dag være gående eller cyklister, der støder ind i hinanden. Pas på. En dag med masser af sne vil sneen fuldstændig vil samle sig i læet og lukke for cykler og fodgængere. Den tid den glæde!  Vel ude af tunnellerne åbner landskabet sig med udsigt til støjvolde og et fint tilgroet regnvandsbassin. Her er støjvoldene trods alt grønne.

Og nu er der flere muligheder for at se de rigtige fugle som musvåge og tårnfalk. Ovre på støjvolden ses to 3 meter høje pæle til udsigtspost for musvåger. Prøv at stille skarpt på dem. Her er man nået frem til Mosen, Vase Eng og Karlstrup Mose. Og dermed følger stier gennem den fredede mose helt frem til Karlslunde Mosevej. Helt hen i november går kvæget ude i engen. Det er en bekvem naturpleje. Her i vintertiden ses mange levende hegn af hvidtjørn med masser af røde bær, som sjaggerne sætter så stor pris på. På den modsatte side af Markstien arbejdes endnu med udbygningen af Karlstrup Strand med nye lave etagehuse. Hver gang er byggeriet kommet et stykke videre. Og tager man vovse med på turen, er der her forbi regnvandsbassinet en indhegning, hvor man lade sin hund løbe frit efter lyst og behov. Regnvandsbassinet er et udmærket natursted med forskellige vandfugle, som regel med blishøns. Kan du finde det cirkelrunde overløbshul i vandets overflade? På tilbagevejen kan man så lige kigge på de vilde planter inden tunnellerne. Bl.a. ses en udbredt klynge kartebolleplanter. Så alt i alt kan selv et beskedent hjørne af naturen gøre turen til en oplevelse. Måske opdager du noget nyt næste