På stranden og i klitterne lever der især mindre dyr som tanglopper, edderkopper, fluer, mariehøns, biller, sommerfugle, grave- og snyltehvepse og bier. Flere arter kan grave sig ned i sandet for at beskytte sig mod vejr og fjender.

På hedearealet nord for Trylleskoven kan man finde den sjældne dagsommerfugl Argusblåfugl. Den lever på tørre lyngarealer med friske lyngskud på bar jord. Larverne lever på de friske lyngskud, hvor myrer passer dem. Sommerfuglen er på den nationale rødliste over sjældne truede dyr og heden her ved Trylleskoven er det eneste sted, hvor den lever på Østsjælland. Det er derfor vigtigt at heden afgræsses.

Sommerfuglen fandtes tidligere også i bakkerne syd for Trylleskoven, men tilgroning og høj tæt lyng og græs gør området uegnet. Solrød kommune har et særligt ansvar for at sikre dens overlevelse. Det er derfor vigtigt at også dette område igen bliver plejet ved afgræsning.

Pimpinelle-køllesværmer, der yngler på planten Almindelig Pimpinelle, vokser på det flade strandoverdrev mellem skoven og stranden er også listet som sårbar på den nationale rødliste. Solrød kommune har derfor også et særligt ansvar for at sikre denne arts overlevelse.

I mosen syd for skoven lever Spidssnudet frø, som er en dyreart Solrød kommune også har et særligt ansvar for.

Kystens fugle yngler især sydligere ved Staunings Ø og Ølsemagle Revle. De ses søge føde i strandkanten langs Solrød. Det gælder forskellige måger og terner samt ande- og vadefugle. Men også krager finder føde i det opskyllede tang, hvor der masser af muslinger, snegle og tanglopper.

På de frie arealer nord og syd for Trylleskoven ses lærker, viber og gravænder. Det er derfor vigtigt, at besøgende i områderne tager hensyn til dyrelivet – ikke mindst i yngletiden, forår og forsommer. Det betyder bl.a. at hunde skal føres i snor og ikke må tages med ind i indhegnede områder.

I Trylleskoven ses ringduer, skader, krager og flagspætte. Men mindre fugle som musvit, andre mejser og spurvefugle ses naturligvis også. Da såvel skoven som stranden og de andre frie arealer er meget brugt af naturgæster, giver det ikke tilstrækkelig ro til, at de større pattedyr som ræve og dådyr finder plads og ro til at yngle, men de kommer da forbi på jagt efter føde.