Årsrapport 2016

DN Solrøds bestyrelse blev konstitueret efter sidste årsmøde 26. september 2015 med følgende bestyrelsesmedlemmer:

 • Formand Jens Garde
 • Næstformand Martin Wagner
 • Kjeld Ejdorf
 • Dorte Monggaard
 • Bent Bjørnsgaard
 • Egon Petersen

Danmarks Naturfredningsforening har 379 medlemmer i Solrød kommune.

DN Solrød deltog i 2016 i adskillige møder, projekter og arrangerede flere ture og arrangementer.

Bestyrelsesmøder i DN Solrød:
Siden sidste årsmøde er der blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder i DN Solrød:

 • 8. oktober 2015 Konstituerende bestyrelsesmødemøde.
 • 12. januar 2016 Bestyrelsesmøde
 • 15. marts 2016 Bestyrelsesmøde
 • 17. maj 2016 Bestyrelsesmøde
 • 24. august 2016 Bestyrelsesmøde


Grønt Råd møder:
DN Solrød har 2 bestyrelsesmedlemmer i  Grønt Råd. Grønt råd afholdt flere møder og ture :

 • 22. oktober 2015 Inspirationstur til Rabalderparken, Roskilde.
 • 25. november 2015 Dialogmøde med borgmesteren
 • 11. februar 2016 Møde
 • 12. maj 2016 Møde
 • 8. juni 2016 Inspirationstur til Selsmosen i Tåstrup.
 • 8. september 2016 Møde
 • 22. september 2016 Inspirationstur til Solrød Landsby
 • Referat fra Grønt Råd møderne offentliggøres på kommunens hjemmeside (http://www.solrod.dk/politik/%C3%B8vrige-raad-og-udvalg/referater-fra-groent-raad)

Andre møder:

 • 28. september 2015 Kommuneplanmøde Solrød Kommune
 • 14. oktober 2015 Møde i arbejdsgruppen for Gudernes Stræde. Mødereferat mm. fra Gudernes Stræde møderne findes på www.dropbox.com. Kontakt DN Solrød, hvis der ønskes adgang til referaterne. I 2016 udarbejdede vi nye opdaterede foldere om Gudernes Stræde med rutekort og oplysninger om ruten. De kan bl.a. hentes på Solrøds biblioteker og ses på: www.gudernesstraede.dk.
 • 3. februar 2016 Øresundskonference om en evt. kommende marin nationalpark
 • 27. september 2016 Regionstræf ved Maribo. 4 bestyrelsesmedlemmer deltog

Projekter
I 2016 havde DN Solrød fokus på at få flere parcelhusejere til at tilslutte sig Giftfri have (http://giftfri-have.dk/)

 • 28, september 2015 Opsætning af fugleplancher i fugletårnet i Karslunde mose.
 • 31. januar 2016 Fakkeltog ved Stranden. Sammen med Solrød Strands Grundejerforening afholdt DN Solrød fakkeldemonstration mod regeringens forslag til mere kystnær bebyggelse og dermed borgernes ringere oplevelse af den frie danske kyst. Ca.120 deltog.
 • 3. april 2016 Kompostdag m. Giftfri Have arrangement. 46 nye tilmeldinger til Giftfri Have.
 • 19. april 2016 Opsætning af skilte på Hedebostien.
 • 24. april 2016 Hedebostien. Indvielse i Hedeland. 24 tilmeldinger til Giftfri Have

Ture og aktiviteter:

Traditionen tro arrangerede DN Solrød flere ture i lokalområdets natur

 • 10. april 2016 Affaldsindsamling, bl.a i Havdrup.
 • 26. maj 2016 Nattergaletur i Karlstrup Mose. 75 deltagere.
 • 12. juni 2016 Kystvandring langs Solrød strand. 18 deltagere.
 • 21. juni 2016 Indvielse af 7-høje stien, Havdrup. Formanden klippede snoren.
 • 17. juli 2016 Fugletur til Staunings Ø. 45 deltagere.
 • 27. august 2016 Fritid i Solrød. Udstilling. Få besøgende. 2 nye medlemsindmeldinger.
 • 4. september 2016 Vandring ad Gudernes Stræde til Snoldelev. 11 deltog.
 • 11. september 2016 Åben have i Havdrup. Giftfri Have arrangement på Naturens Dag. 20-25 besøgende.
 • 17. september 2016 Geologiens Dag. Karlstrup Kalkgrav. 30 børn og voksne deltog
 • 11. oktober 2016 Årsmøde

Risikostyringsplan. Kystsikring

Som følge af klimaændringer har EU udarbejdet et oversvømmelsesdirektiv, der pålægger medlemslandene at udpege oversvømmelsestruede områder og udarbejde risikostyringsplaner.

I Danmark har Staten udpeget 10 oversvømmelsestruede områder. Blandt andet er kysten langs Køge Bugt udpeget som oversvømmelsestruet område. 4. maj afholdt kommunen borgermøde om kystsikring. 3 bestyrelsesmedlemmer deltog.

Solrød kommune har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til kystsikring til byrådet. Gruppen har holdt flg. møder om med deltagelse af formanden for DN Solrød:

 • 28. januar 2016 Udbudsmøde.
 • 10. marts 216 Møde
 • 31. marts 2016 Møde.
 • 19. maj 2016 Møde.
 • 27. juni 2016 Møde
 • 22. august 2016 Inspirationstur til Ishøj, Køge og Falster.
 • 15. september 2016 Møde

Solrød kommunes forslag til en risikostyringsplan kan ses på http://www.solrod.dk/media/593956/forslag-til-solroed-kommunes-risikostyringsplan-for-oversvoemmelse-fra-kystzonen.pdf

På årsmødet blev der gjort status på Kystsikringen