Du inviteres til DN Solrød årsmøde tirsdag d. 29. oktober, kl. 19.00 – 21.30 på Solrød Bibliotek, lokale 25.

Aftenen indledes med generalforsamling og efter kaffepause skal vi så beriges med spændende oplevelser fra og om at lave naturfilm.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om årets aktiviteter
 3. Valg til bestyrelsen
 4. Forslag fra medlemmer
 5. Eventuelt

 Efter en kort kaffepause får vi besøg af Chilbal Film, som vil fortælle om deres oplevelser med at lave naturfilm.

Alle er velkomne, men kun medlemmer i Solrød kan vælges til bestyrelsen. Du kan også deltage ad hoc i løsningen af forskellige opgaver uden at være bestyrelsesmedlem.

Kom, vær med og bak op om naturen. Tilmelding er ikke nødvendig.
Alle kan gøre noget - sammen kan vi gøre mere.

Chilbal Film producerer mange af de film, der bl.a. vises i DR og andre TV-stationer. De har produceret over alt i verden og senest har deres film om koralrev været nomineret til filmfestival i San Diego. Se mere på https://naturfilm.info eller https://www.chilbal.dk/
Der bliver rig lejlighed til at spørge ind til såvel bestyrelsens beretning som det efterfølgende foredrag.

Årsrapport 2019

DN Solrøds bestyrelse konstituerede sig efter årsmødet i 2018 således:
 • Formand: Jens Garde
 • Næstformand: Martin Wagner
 • Bestyrelsesmedlem: Kjeld Ejdorf
 • Bestyrelsesmedlem: Dorte Mølgaard Linder
 • Bestyrelsesmedlem: Bent Bjørnsgaard
 • Bestyrelsesmedlem: Egon Petersen
 • Suppleant: Andreas Møller Petersen

Danmarks Naturfredningsforening har 427 medlemmer i Solrød kommune.
DN Solrød’s bestyrelse har siden årsmødet i 2018 (23.okt.2018) holdt 5 bestyrelsesmøder og deltaget i adskillige eksterne møder, projekter og arrangeret flere ture og andre arrangementer.
Bestyrelsesmøder
 • 30. okt. 2018,
 • 21. jan. 2019
 • 20. marts 2019,
 • 13. maj 2019
 • 20. aug. 2019

Grønt Råd møder
 • 22. nov. 2018 (http://www.solrod.dk/media/3802679/referat-groent-raads-moede-den-22-november-2018.pdf
 • 14. marts 2019 kl 16:30 (http://www.solrod.dk/media/3802680/referat-groent-raads-moede-14-marts-2019.pdf)
 • 23. maj 2019 kl 16:30 (http://www.solrod.dk/media/4058730/referat-groent-raads-moede-den-23-maj-2019.pdf)
 • 19. sep. 2019 kl 16:30

Grønt Råds årlige møder hvert år med et af landsbylaugene. I efteråret 2018 afholdtes mødet i Jersie Landsbylaug.

DN Solrød er i Grønt Råd repræsenteret ved Jens Garde og suppleant Kjeld Ejdorf. Mødereferater kan ses her  .
Bestyrelsen var 15. august inviteret til møde om afgræsning af kommunens areal i Natura 2000-området ved Staunings Ø. Jens Garde og Dorte Linder deltog. Egon Petersen deltog i egenskab af formand for Grønt Råd.
DN’s kystpolitik møde
Der afholdtes møde 8. maj. Her blev det besluttet at DN skal ajourføre kystpolitikken. Jens Garde deltog i mødet.
Kystsikringsgruppemøder
 • 1. november 2018.
 • 20. december 2018
 • 18. februar 2019
 • 11. marts 2019
 • 21. maj 2019
Byrådet har vedtaget kystsikring af den nordlige del af kysten, mens der stadig er uløste problemer med linieføringen mod syd. Disse søgtes løst i åsteds-møde med kystdirektoratet 6. september 2019.
Sammenkomst for DN foreningerne i Køge Bugt område
 • 30. augugust afholdtes møde i sekretariatet. Her drøftedes aktiviteter i afdelingerne ved Køge Bugt. Dorte Linder, Egon Petersen og Jens Garde deltog.

Regionalt Samråd møder
 • 5. marts. 2019  Forårsmøde i Ringsted.
 • 14. september 2019 Efterårsmøde i Solrød, hvor DN Greve og DN Solrød var værter ved besøg i Karlstrup Kalkgrav med efterfølgende møde på Korporalskroen med emnet: Naturgenopretning i råstofgrave.
Strandens Hus:
 • Borgermøder afholdt 26. februar 2019, og 1. oktober 2019. Formanden har deltaget i drøftelser med SSG og beboergruppe fra Skipperhusene vedr. projekt Strandens Hus inden udarbejdelsen af DN Solrød’s høringssvar, som blev sendt inden fristens udløb 16-10-2019.
Ture og arrangementer
 • 20. januar 2019 Fredningsevent: Ca. 25 deltog i det landsdækkende DN-arrangement mod Dansk Folkepartis forslag om at fratage DN retten til at rejse fredningssager. Bo Nygaard Larsen (byrådsmedlem for Rad.V.) holdt tale.
 • 31. marts 2019 Affaldsindsamling: Sammen med GR deltog ca. 100 i indsamling i Solrød og Havdrup. Affaldet blev samlet i bassinet ved rådhuset og i det nye center i Havdrup. Fotosession efterfulgt af burgere og saft doneret af GR.
 • 6. juni 2019 Nattergaletur: Årets voldsomste tordenvejr forhindrede gennemførelsen.
 • 21. juli 2019 Fugletur til Staunings Ø: Vellykket tur. Ca. 35 deltagere og mange fugle incl. havørn.
 • 30. juli 2019 Lorryland: Formanden præsenterede Staunings Ø og Karlstrup Kalkgrav i TV2’s sommerprogram med besøg i sendeområdets kommuner.
 • 1. august 2019 Tårnfalkekasser: Med hjælp fra Træ&Busk (lokal anlægsgartner) satte vi endnu 2 tårnfalkekasser op. Hhv. i Karlstrup Mose og ved Jersie Mose. Nu håber vi, at de bliver brugt lige så hurtigt som den ved kalkgrave. Her kom der 5 unger på vingerne.
 • 22. august 2019 Botanisk tur i Karlstrup Kalkgrav: Vellykket tur i kalkgraven sammen med Botanisk Forening. Lokalitet med Hullæbet Gøgeurt og Vibefedt blev præsenteret.
 • 8. september 2019 Naturens Dag: Sammen med Naturstyrelsen Midtsjælland byggede ca. 20 børn og voksne insekthoteller til skov og have. DN leverede snobrød og pølser til bålet.
 • 22. september 2019 Geologiens Dag: Igen i år stor deltagelse af børnefamilier. Vellykket eftermiddagstur i Karlstrup Kalkgrav.
og alt det andet -
DN Solrød er på Facebook, hvor vi annoncerer vores arrangementer og lægger dagsaktuelle emner op. Siden (søg: DN Solrød) er meget besøgt med stor ”vennekreds”. Derudover annoncerer vi gennem Nyhedsbrev til abonnenter og på hjemmesiden: solroed.dn.dk. Alle arrangementer annonceres også i lokalpresse – den trykte såvel som den digitale.
I Solrød Bio viser vi månedens billede for derigennem at gøre opmærksom på vores tilværelse i Solrød.
Kontakt mellem borger og DN Solrød
Alle opfordres til at henvende sig til bestyrelsen, hvis/når man oplever problemer med forvaltning af naturen eller har ideer til bedre natur i Solrød.
Samtidig opfordres alle til at følge foreningens arbejde på Facebook  og/eller vores hjemmeside. Her kan man i menuen ”Nyheder” også tilmelde sig til at modtage vores nyhedsbrev.